e-sõnastik
Argikultuuri uurimise terminoloogia
mõiste
illustratsioon
tähestikuline otsing  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Õ Ä Ö Ü | kõik tähestikuline otsing  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Õ Ä Ö Ü | kõik
  mõiste: kultuuriuuringud

seotud illustratsioonid:  üles
# seotud illustratsioonid puuduvad

seotud mõisted:  üles
# seotud mõisted puuduvad

sünonüümid:  üles
-

võõrkeelsed vasted:  üles
inglise: cultural studies

definitsioon:  üles
Kaasaegsete kultuuripraktikate kriitiline analüüs. Kultuuriuuringud käsitlevad kriitiliselt kultuurinähtuste tekkimist, tootmist ja tarbimist, suhestades neid nii teiste sotsiaalsete praktikate kui poliitiliste struktuuride ja ühiskondlike hierarhiatega (nagu rass, klass või sugupool).

rahvusvaheline taust:  üles
Seostub laiemalt kriitilise kultuuriteooriaga, mis käibib eelkõige kaasaegsete kultuurinähtuste analüüsimisel (kultuuri)sotsioloogias, kirjandusteaduses, meediauuringutes, kultuuriantropoloogias.

Lähtepunktiks peetakse Raymond Williamsi ja Richard Hoggarti poolt 1950. aastate lõpus algatatud uurimissuunda, millest kujunes Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies (1964–2002) Suurbritannias. Stuart Halli juhatuse all töötati välja multi-distsiplinaarne kultuuri analüüsi meetod, milles tõusis teravalt esile ühiskondlik radikaalsus, rakendades nt feministlikku või marksistlikku vaatenurka, (post)strukturalistlikku või semiootilist eritlust, (post)koloniaalset konteksti.

Neis kultuuriuuringuis taunitakse otsustavalt kõrg- või eliitkultuuri eristavat väärtustamist; uuritavaks on kõigi ühiskondlike kihtide ja rühmituste materiaalsed ning sümboolsed kultuuriproduktid nende ideoloogilises, etnilises, sotsiaalses või soolises tingituses.

interdistsiplinaarsus:  üles
Kultuuriuuringud on olemuselt interdistsiplinaarsed, põimides kriitilisi sotsiaalteooriaid, majandusteadust, sotsioloogiat, kirjandusteadust, kommunikatsiooniteadust, meediateooriat, filmiuuringuid, kultuuriantropoloogiat, filosoofiat, kunstiajalugu. Ka metodoloogiliselt on tegemist interdistsiplinaarse lähenemisega, kuid nt kirjandusteaduslikku analüüsi sotsioloogilisega täiendades samas taunitakse konventsionaalse sotsioloogia kvantitatiivseid meetodeid, tõstes esiplaanile osalusvaatluse, kultuuritekstide lähilugemise, kultuurilise Teise võrdleva käsitluse.

kasutus:  üles
Kuigi nii eesti kui inglise keeles mõeldakse "kultuuriuuringute" all kultuuri erinevate avaldumisvormide igasugust uurimist või teatavale regioonile keskendumist, peetakse siinkohal silmas kitsamat akadeemilist distsipliini, mis on saanud alguse Briti ’cultural studies’ koolkonnast.

Selles lähtuti algselt sotsioloogia ja kirjandusteaduse ühitamisest (seda ka ajaloo käsitluses), et analüüsida ’elatud’ kultuuri, keskendudes massimeediale, noorsoo- ja subkultuuridele, haridusele, rassi ja sugupoole küsimustele.

Keskseks peetakse populaarkultuuri, milles nähakse vastupanu ja enesekehtestamise võimalust ühiskonnas marginaliseeritud ja tõrjutud rühmade jaoks.

Briti koolkond avaldas eriti tugevat rahvusvahelist mõju 1980–90. aastatel, kutsudes esile distsiplinaarse buumi ka mujal, eriti Ameerika Ühendriikides. Nüüdseks on koolkond sellisena küll lagunenud, kuid kaasaegsesse kultuurinähtuste analüüsi on jäetud püsiv jälg.

kirjandus:  üles
Edgar, Andrew & Sedgwick, Peter (eds) 2003. Cultural Theory: The Key Concepts. London & New York: Routledge.
Grossberg, L & Cary, N. & Treichler, P.A. (eds) 1992. Cultural Studies. New York: Routledge.
Hall, Stuart 1996. Critical Dialogues in Cultural Studies. London: Routledge.
Inglis, F. 1993. Cultural Studies. Oxford: Blackwell.
Williams, Raymond 1983. Culture and Society 1780–1950. New York: Columbia University Press.

laiendus:  üles
    1 osa
Märksõnaartiklile soovitatav viitamine:
Kuutma, Kristin 2008. Kultuuriuuringud. - Argikultuuri uurimise terminoloogia e-sõnastik. Toim Tiiu Jaago. Tartu Ülikool, eesti ja võrdleva rahvaluule osakond. URL: https://argikultuur.folklore.ee

    sisene
esilehele  esilehele