e-sõnastik
Argikultuuri uurimise terminoloogia
mõiste
illustratsioon
tähestikuline otsing  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Õ Ä Ö Ü | kõik tähestikuline otsing  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Õ Ä Ö Ü | kõik
  mõiste: representatsioon

seotud illustratsioonid:  üles
# seotud illustratsioonid puuduvad

seotud mõisted:  üles
1. etendus/esitus
2. kultuuriuuringud

sünonüümid:  üles
kujutamine, väljendamine, (taas)esitamine, kirjeldamine, esindamine

võõrkeelsed vasted:  üles
saksa: Repräsentation
inglise: representation
soome: representatio

definitsioon:  üles
Representatsioon muudab kohalolevaks või nähtavaks millegi või kellegi puuduva või selleks võimetu, kusjuures loodav reaalse olendi või asja, sündmuse või nähtuse kujutus edastab alati vaid teatud osa tegelikest tunnustest.

rahvusvaheline taust:  üles
Tegemist on nii mentaalse kui füüsilise kategooriaga, mida kasutatakse kas abstraktses või konkreetses tähenduses. Representatsiooni käigus asendatakse või esitletakse entiteeti, mis või kes ei ole kohal või pole võimeline end esindama.

Representatsioon on oma olemuselt tähenduse kodeerimine, see luuakse olemasolevatest kultuurikoodidest. Samas puuduvad loomuomased suhted reaalsusega, sest representatsioon samaaegselt nii esitab kui ka loob oma objekti – seda, mida kujutatakse.

Representatsiooni mõiste hõlmab esteetikat, keelt, poliitikat, kuna mingi kujutis või sõnaline väljendus suudab inimest, asja, sündmust või nähtust vahendada üksnes osaliselt.

Representatsioonil on nii esitaja kui ka vastuvõtja, retsipient.

interdistsiplinaarsus:  üles
Väga laialt kasutatav humanitaar- ja sotsiaalteadustes. Rahvusvaheliselt on mõiste kasutusala suuresti kattuv folkloristikas, antropoloogias, ajaloos ja sotsioloogias.

Kultuuriuuringutes on representatsioon kriitilise analüüsi keskne mõiste; väga produktiivne ka kirjandus- või kunstiteaduslikes uurimustes, semiootikas.

kasutus:  üles
Sellele võõrsõnale ei ole kerge leida ühest eestikeelset vastet, sest hõlmatud on mitut erinevat tähendusvarjundit: kujutamine, väljendamine, (taas)esitamine, kirjeldamine, esindamine.

Representatsiooni mõistel ja selle kasutusel on kultuuri ja ühiskonna kriitilise analüüsi kontekstis tuntav poliitiline laetus.
Ühiskondlikus kontekstis tähendab kellegi esindamine üldiselt kellegi eest kõnelemist, kusjuures esindamise käigus muutuks esindaja nagu nähtamatuks, samas aga kunsti ja filosoofia vallas mõeldakse esmajoones taas-esitamist, mis filosoofilise kontseptsioonina viitab ka lavastamisele (tähenduses "lavale seadmine") või märgistamisele, millega seostub subjekti jagamine (Spivak 1993: 278).

Visuaalne representatsioon (film, foto) seostub maailma tegelikkusega küll otsesemalt kui sõnaline kirjeldus, kuid see olemuslik konkreetsus on samas üles ehitatud tähenduslikele sümbolitele. Sümbolisse kodeeritud tähendus sõltub omakorda kasutuse kontekstist, rippumata samas otseselt sellest miskist, millele osutatakse. Sümboli edastatava teiseneva sõnumi määratleb kujunev sümbolitevaheline seos.

Keele poolt ja keeles vahendatud representatsioon omandab erilise mõõtme teksti ja võimu vahekorra analüüsis, mis toob esile subjektsuse ja tahtelise tegutseja (agentsuse) problemaatilise positsiooni, kõneleja ja kõnetatu vahendamise. Mis omakorda seostub ühiskondliku esindatuse, autoriteetse kehtestamise ning vaigistatud või vahendamata vähemuse teema.

kirjandus:  üles
Edgar, Andrew & Sedgwick, Peter (eds) 2003. Cultural Theory: The Key Concepts. London & New York: Routledge.
Hall, Stuart (ed) 1997. Cultural Representations and Signifying Practice. London: Open University Press.
Rabinow, Paul 1986. Representations Are Social Facts: Modernity and Post-Modernity in Anthropology. – Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Ed by James Clifford & George E. Marcus. Berkeley & Los Angeles & London: University of California Press, pp 234–261.
Spivak, Gayatri Chakravorty 1993. Can the Subaltern Speak? – Colonial Discourse and Post-Colonial Theory. Ed by Patrick Williams & Laura Chrisman. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, pp. 271–313.

laiendus:  üles
    1 osa
Märksõnaartiklile soovitatav viitamine:
Kuutma, Kristin 2007-2008. Representatsioon. - Argikultuuri uurimise terminoloogia e-sõnastik. Toim Tiiu Jaago. Tartu Ülikool, eesti ja võrdleva rahvaluule osakond. URL: https://argikultuur.folklore.ee

    sisene
esilehele  esilehele